اخبار-هشدارهای فضای مجازی

هشدارهای فضای مجازی

1-در منزل خود رایانه را در محلی نصب کنید، که قابلیت کنترل فیزیکی و چشمی بر عملکرد فرزندانتان را داشته باشید. 2- از اعلام رمز کارت خود به دیگران خودداری و متصدیان فروشگاهها ادامه مطلب ←