اخبار-فعالیت های روزانه صنف

فعالیت های روزانه صنف

  1- پیگیری تسهیلات جهت قالیبافان 2- پیگیری بیمه تکمیلی دور دوم 3- پیگیری بیمه تامین اجتماعی قالیبافان 4- انجام سفر زیارتی قالیبافان 22 آبان ماه   5-انجام ادامه مطلب ←